تبلیغات
اس ام اس , عکس بازیگران , انواع مدل , دانلود فیلم , دانلود آهنگ , عاشقانه ها - مطالب تعبیر خواب

اس ام اس / عکس بازیگران / انواع مدل / دانلود فیلم / دانلود آهنگ / عاشقانه ها ...

 
 
تعبیر خواب: حرف الف
نظرات |

آب

بدان که زندگی همه برآب است .

ابن سیرین گوید : اگر بیند که بر فراز آب می رفت ، مثل آب دریا و رودخانه و آنچه بدین نماید ، دلیل بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وی ، اگر بیند که از آب صاف و خوشگواری بسیار بخورد ، عمرش دراز شود و زندگانی وی خوش بود . اگر بیند آب شور خورد ، تأویل به خلاف این بود و اگر بیند از دریا آب خوشگوار می خورد ، دلیل کند که به قدر آن از پادشاه ( بزرگی ) مال و نعمت یابد. اگر بیند همه آب دریا بخورد ، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند به قدر آنکه از آب دریا خورده ( آب روشن و صاف ) وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود اما اگر تیره بود ، آنچه به او رسد با رنج و سختی و بیم و ترس باشد.

کرمانی گوید : اگر بیند که آب گرم خورد ، دلیل بود که بیماری و رنج کشد . اگر بیند که بی خبر بر وی آب گرم ریختند ، دچار بیماری یا غمی سخت می شود اگر بیند که در آب بیفتاد ، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود . اگر بیند در ظرف ، آب داشت ، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود. اگر بیند بی بها آب به مردم داد ، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم رسد و جایگاه خراب را آباد کند.

حضرت دانیال گوید : آب دادن باغ و کشت ، از جوی ها و رودها ، دلیل بر مال و رستگاری از غم و اندوه است .اگر بیند درون آب می رفت و در آن وقت تن وی قوی بود دلیل که به شغلی رئیسی مشغولی شود.   اگر بیند در آب صافی فرو رفت و تن آن پوشیده بود ، دلیل بر قوت دین و توکل کردن بر ایزد و استقامت کار وی و اگر بیند آب به باغ می برد ، دلیل کند که زن خواهد . اگر بیند که آب پاک بر وی ریخت ، دلیل کند که از آن کس خیر و منفعت بدو رسد و اگر آب تیره بود تأویلش خلاف آن بود.

حضرت امام صادق (ع)می فرمایند : به آب فرو رفتن را معبران بر پنج وجه تعبیر کنند: ۱- یقین ۲- قوت ۳- کار دشوار ۴-ندیمی ۵- عمل جهت رئیس شهر

آبادانی

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند جایگاه خرابی راآباد کرد ، مانند مسجد و مدرسه و چیزهای شبیه آن ، دلیل بر صلاح دین و خرد و ثواب آخرت است . اگر بیند که زمین خراب خود را آباد کرد دلیل کند بر خیر و فایده این جهان . اگر بیند در جای آبادی بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند که به اهل آن جایگاه بلا و مصیبت رسد .

جابر بن مغربی گوید : اگر کسی خود در خواب در جایگاهی آباد مقیم دید ، به قدر آبادانی که دیده دلیل بر شر که خیر و منفعت یابد ، و اگر خلاف بیند ، دلیل به شر و فساد و مضرت وی کند .

حضرت امام صادق (ع) فرماید : دیدن آبادانی به خواب بر چهار وجه بود ۱- بر صلاح کارهای این جهان  ۲- خیر و منفعت  ۳- بر کامرانی ۴- بر گشایش کارهای بسته

آب بینی

حضرت دانیل گوید : آب بینی دلیل بر فرزند کند . اگر بیند آب از بینی اومی آمد دلیل کند که وی را فرزند آید.

کرمانی گوید : اگر بیند از بینی او آب  فرو افتاد دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم برهد . اگر بیمار بود شفا یابد . محمد بن سیرین گوید : آب بینی در خواب فرزند بود ، لیکن اگر بیند آب بینی بر اندام وی افتاد ، دلیل کند که وی را پسر آید . اگر بیند که بر زمین افتاد ، دلیل کند که دختر آید . اگر بیند که آب بینی بر زنش افتاد ، دلیل کند که زن او آبستن گردد ، ولیکن فرزند را بیافکند . اگر بیند آب بینی بر زن خویش بیافکند ، دلیل کند که وی را پسری آید . آگر بیند آب بینی در سرای همسایه افکند دلیل کند که با همسایه خیانت کند و اگر بیند آب بینی خود را در بستر مردی افکند ، همین دلیل کند . اگر بیند آب بینی خود را همی خورد ، دلیل کند که او را فرزند شود . اگر بیند که آب بینی سیاه و تیره بود دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیب برسد . اگر بیندآب بینی او زرد بود ، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

آفتابه

محمد بن سیرین گوید : آفتابه در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست او بود، اگر بیند که پادشاهی آفتابه به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و اگر او به کسی دهد هم ، بر این قیاس بود

کرمانی گوید : آفتابه در خواب خادم بود و اگر بیند آفتابه وی شکست و یا ضایع شد دلیل کند که زن از وی جدا گردد یا بمیرد . و اگر بیند از آفتابه آب خورد دلیل کند که وی را فرزندی حاصل شود خاصه که آب صافی بیند و خوش طعم . حضرت صادق (ع)می فرمایند : دیدن آفتابه ( آبدستان ) در خواب بر پنج وجه است : ۱- خادم ۲- خزینه  ۳- مدیر ۴- فرزند ۵- روزی اندک از جایی که امید ندارد.

آب دهان

محمد بن سیرین گوید :اگر در خواب بیند آب دهان می انداخت ، سخنی گوید که او را حلال نباشد  و اگر بیند آب دهان بر دیوار انداخت دلیل بر اینکه مالی هزینه کند در رضای حق تعالی . اگر آب دهان بر زمین انداخت دلیل که ضیاع خرد .

کرمانی گوید : اگر آب دهان گرم بود ، دلیل درازی عمر است ، اگر سرد بود ، مرگ است اگر سیاه بود ، غم و اندوه است. آب دهان زرد دلیل بیماری است آب دهان خشک دلیل درویشی است و آب دهان چون از دهان بیرون آید ، بی آنکه جامه را بیالاید، عملی است که بگویند ، اگر لعاب خون داشت ، دلیل است عملی باطل و دروغ گوید. اگر بیمار بلغم از دهان به زمین افکند ، دلیل که از بیماری شفا یابد . جابر گوید : اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند ، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند. اگر بیند خون به آب دهان آمیخته بود ، دلیل  که مال حرام بخورد و دروغ بسیار گوید.

آبستنی

محمد بن سیرین می گوید : اگر بیند که شکم او بزرگ شده چون زن آبستن ، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچه شکم بزرگتر بیند مال دنیا بیشتر بود. کرمانی گوید : اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند ، دلیل اگر پسر بود پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده خواب دختر بود ، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

آبله

محمد بن سیرین می گوید : دیدن آبله در خواب زیان مال بود . اگر بیند بر تن وی آبله بود ، به قدر آن مال حرام حاصل شود. حضرت امام صادق (ع) می فرماید: آبله بر تن دیدن بر پنج وجه بود، ۱- زیادتی مال ۲- زن خواهد ۳- پسرش آید ۴- حاجت روا شدن ۵- اگر آبله سفید بود از ترس و بیم ایمن شود.

آتش

حضرت دانیال گوید : اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود . اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوزاند دلیل کند که بزرگی بر وی ستم کند لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکویی یابد. اگر بیند  در آتش اندام وی بسوخت ، به قدر آن سوختگی وی را رنج و مضرت رسد ، و اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی رابسوخت و زبانه همی زد و به موجب آن در دل او ترس نیفتاد ، دلیل که محنت و مصیبت به او رسد و سبب بیماری و ضعف بود و اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت ، دلیل کند به قدر آن ، از مال حرام به وی رسد و اگر بیند آتش را دود بود ، دلیل کند که به قدر آن مال حرام ، وی را رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت بیند

کرمانی گوید : اگر بیند که شعله آتش به مردمان می انداخت ، دلیل کند که در میان مردم عداوت و دشمنی افکند اگر بیند آتش در خانه کسی افتاده ، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه افتد.

اگر کسی ببیند که از آسمان ، مانند باران آتش می بارید ، دلیل بر بلا ، فتنه و خون ریختن بود.

حضرت امام صادق می فرمایند : اگر بیند پاره های آتش می خورد دلیل کند به مال یتیمان خورد. و اگر بیند از دهان وی آتش بیرون می آید ، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید . اگر بیند که کنار آتشی افروخته بود و برای او زیان داشت ، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر بیند که آتش در مردمان می زد ، دلیل نصرت او بر دشمنان است .

آتش افروختن

محمد بن سیرین گوید: آتش افروختن به خواب پادشاه را قوت بود و آتش بی دود ، فروغ قوت بود و آتش با دود ، پادشاه ستمگرو غم و اندوه و زیان بود. اگر بیند آتش افروخت تا گرم شود دلیل آن است که چیزی طلب کند که از آن منفعت یابد اگر بیند آتش برافروخت حلوا پزد ، دلیل که او را سخنی نیکو گویند . اگر بیند برای روشنایی آتش افروخت ، دلیل کند که کاری را به حجت و برهان روشن گرداند.

آتش پرستیدن

اگر کسی بیند که آتش میپرستید دلیل که از شخصی ستمگر پیروی  کند و به خدمت وی مشغول شود. اگر بیند تنور ، آتش یا چراغ را سجده می کرد ، دلیل که به خدمت زنان مشغول شود.

آتش دان

آتش دان به خواب زنی بود که خدمت خانه کند. اما اگر آتش دان آهنی بود ، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبی بود ، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه نبود .  حضرت امام صادق (ع) می فرمایند : دیدن آتش دان به خواب بر رو دو وجه است : ۱- زن خادمه ۲- کنیزک

آرد

دلیل است بر مال و نعمت حلال بی رنج که به او رسد . حضرت دانیال گوید : اگر بیند که آرد چون برف از هوا بارد دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد .

محمد بن سیرین گوید : آرد جو ، به تأویل درستی از دین بود و آرد گندم ، مالی بود از تجارت و بسیار فایده بود.

آروغ

کرمانی می گوید : اگر بیند که در خواب آروغ ، دلیل بود که سخنی بگوید که از سبب حرمت او شود. اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد ، دلیل کند که اجلش نزدیک است . محمد بن سیرین گوید اگر دید که آروغ ترش و ناخوش بر آورد ، دلیل کند که سخنی گوید که ار آن مضرت و خطر بیند .

آزادشدن

حضرت دانیال گوید : اگر کسی بیند آزاد شد و یا کسی او را آزاد کرد ، دلیل کند که اگر بیمار بود ، شفا یابد و اگر وامدار بود ، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد ، بگذارد و اگر بنده بود ، آزاد شود و اگر گناهکار بود، توبه کند و اگر غمگین بود ، شادمان شود و از غم فرج یابد و اگر عبوس بود ، خلاص یابد .  کلاً  آزاد شدن در خواب به غایت نیکو و پسندیده است.

آسمان

حضرت دانیال گوید : اگر کسی خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود. اگرخود را برآسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند. و اگر بر آسمان سوم بود ، دلیل کند عزت و اقبال این جهانی یابد. و اگر بر آسمان چهارم بود دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد. و اگر بر آسمان پنجم بیند دلیل بر ترس وبیم است. اگر بر آسمان ششم دید دلیل کند بر بخت و دولت ونیکویی. و اگر بر آسمان نخست بود، ولیکن در را بسته دید، دلیل کند که کارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود . اگر بیند بر آسمان نتوانست نگاه کردن و سر را فرو افکند، دلیل کند که از دیدار مردی بزرگ جدا شود ، واگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند ، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشلده شود.

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی خود را در آسمان بیند ، دلیل که او را سفری پیدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنیا و عزت حاصل شود . اگر بیند که در پهنای آسمان می پرد، سفری است با نعمت و برکت و اگر دید که به آسمان رفت ، بدان نیت که به زمین بازنیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد. و اگر دید همچنان راست می پرید تا به آسمان رسید ، دلیل کند که مضرت و رنج بیند. امام جعفر صادق می فرماید: اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود ، دلیل بود که درآن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود . اگر بیند که آسمان سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود. اگر بیند که آسمان سرخ بود ، دلیل کند که در آن دیار جنگ و خون ریخته شود . اگر سیاه بود ، در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود. اگر بیند آسمان روشنتر از آنچه هست بود ، او راحق تعالی روشنایی دردین دهد. اگر بیند آسمان بر وی گشاده بود ، در خیر و روزی بر وی گشوده شود و عالم و حکیم گردد.

آسیاب

اگر بیند در آسیاب غله آرد  میکرد دلیل بر این است که از خداوند به وی خیر و منفعت رسد. دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت بود . امام صادق می فرماید : دیدن آسیاب پنج وجه بود : ۱- پادشاه ۲- رئیس ۳- توانگری ۴- مرد دلیر ۵- خوانسار پادشاه.

آشتی کردن

اگر بیند با کسی آشتی کرد ، دلیل که عمرش دراز شود .

آغوش گرفتن

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت ، اگر آن کس مصلح باشد ، از وی چیز دین یابد . اگر بیند کودکی را در آغوش گرفت دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود . اگر شتری را در آغوش گرفت ، با دشمن صلح کند.

آفتاب

آفتاب در خواب ، پادشاه  یا بزرگی است . اگر بیند آفتاب را از آسمان گرفت ، یا وی را به ملک خویش گرفت ، دلیل که بزرگی یابد  یا دوست و مقرب بزرگی شود. اگر بیند که خود آفتاب شد دلیل که پادشاه گردد بر قدر روشنایی آفتاب. اگر از اهل آن نباشد برقدر و همت و اصل خویش  بزرگی و حشمت یابد. اگر بیند با آفتاب به جنگ بود ، دلیل که پادشاه با وی دشمنی و خصومت نماید . اگر دید نور آفتاب بدست آورد دلیل که ملک از پادشاه بگیرد . اگر بیند آفتاب را فرا گرفت ، لیکن نه از آسمان نور و شعاع نداشت و تاریک و تیره هم نبود ، دلیل است که از غمها فرج یابد. اگر دید آفتاب و تاریک بود و به جای خویش نبود ، دلیل که پادشاه محتاج وی شود.

جابر بن مغربی گوید : آفتاب در خواب پدر بود و ماه مادر.اگر بیند آفتاب روشن و پاکیزه بر آمد و در خانه وی تاخت ، دلیل کند که از خویشان خود زن خواهد . و اگر بیند ابر یا چیزی دیگر نور آفتاب را پوشانید ، دلیل که بر بزرگی مقرب شود و احوالش بد شود. حضرت امام صادق (ع) می فرماید : اگر دیدی که آفتاب را سجده کردی ، دلیل که سلطان (بزرگی ) او را بنوازد و مقرب خود گرداند و کار وی بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید. شعاع آفتاب دیدن ضد آن بود که گفتم.

آلو

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب آلو سرخ و سیاه را به وقت خود بیند ، دلیل مال و خواسته بود و آلوی زرد دلیل بیماری است . اگر بیند آلوی زرد یا سیاه و یا سرخ به طعم شیرین بود فرا گرفت ، یا کسی به وی داد و خورد ، به قدر آن مال و خواسته یابد. اگر بیند آلوی زرد خورد و به وقت آن نبود ، دلیل بر غم و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش باشد بهتر بود.

آواز

آواز مرد در خواب ، چون بلند باشد ، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد . اگر بینند که آوازش بلند گشته بود ، دلیل کند بر قدر بلندی آواز ، نامش بلند گردد. اگر بیند که آوازش ضعیف گشته بود دلیل اینکه بانگ و نامش ضعیف شود ، چنانچه کس یاد او نکند . کرمانی گوید : بلندی آواز مردان دلیل بر شرف و بزرگی نام آنان است. ولی بزرگی نام زنان در خواب نیکو نباشد .

آویختن

اگر کسی دید بزرگی فرمود تا وی را بیاویزند ، دلیل که بزرگی و حشمت و جاه یابد ، لیکن دلیل که دینش خلل افتد. اگر بیند که گروهی جمع شدند و وی را بیاویختند ، به  آن قوم مهتر و فرمانروا گردد.

آهک

اگر کسی بیند با آهک موی از تن بسترد، دلیل که به قدر آن موی مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد. حضرت امام صادق (ع) می فرماید : آهک در خواب بر سه وجه بود:۱- خبر بد ۲- سخنهای زشت و ناخوش ۳- کارهای دشوار

آهن

محمد بن سیرین گوید : آهن در خواب خادم بود  و یا چیزی از متاع دنیا به وی رسد . اگر کسی بیند که آهن به وی دادند، دلیل که از متاع دنیا به قدر آهن کسی چیزی بدو بخشد . حضرت امام صادق (ع) می فرماید : هر چیز که از آهن در خواب بیند ، منفعت و قوه  و ولایت و توانایی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

آهو

کرمانی گوید اگر دید آهو گرفت ، کنیزک خوبروی وی را حاصل شود. اگر گلوی آهو را برید ، دلیل که دوشیزگی دختر را برگیرد . اگر بیند پوست یا گوشت آهو را عاید شد ، او را از زن مال حاصل شود . اگر بیند آهو را بکشت ، از قتل زن اندوهگین شود. امام صادق (ع) می فرماید : دیدن آهو بر چهار وجه است : ۱-زن ۲- کنیزک ۳- فرزند ۴- منفعت از زنان

آیینه

آیینه در خواب جاه و بزرگی  بود . اگر بیند که آیینه به دست کسی داد ، دلیل که مال و متاع خویش را پیش کسی نهد . اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد دلیل که او را برادری آید . و اگر دختر نگاه کند وی را خواهری آید. امام صادق (ع) می فرماید : دیدن آیینه در خواب شش وجه بود : ۱- زن ۲- پسر ۳- جاه و فرمان ۴- یار و دوست ۵- انباز ۶- کار روشن . و اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند ، دلیل  که زن خواهد و بزرگی یابد و اگر دختر بیند دلیل است که شوهر خواهد و بر شوهر عزیز شود  و اگر بیند که مردی مجهول آیینه به وی داد و در وی نگریست ، به دیدن دوستی غائب شادمان شود.

ابر

اگر کسی خویشتن را در زیر ابرسفید بارنده دید ، خدا به وی علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان از علم و حکمت او منفعت یابند . اگر بیند در زیر ابر زرد بود ، بیمار شود و بعضی معبران گویند که زنی گیرد و از وی غم و اندوه کشد . اگر بیند در زیر ابر سرخ بود، به محنت و بلا دچار شود.  ابر سیاه به خواب ، دلیل بیم و ترس و سختی بود و ابر باران ، برکت و خیر و فراخی و نیز غم و اندوه بود .اگر بیند که بر فراز ابر سبز راست بایستد، به قدر آن فرمانروایی یابد . اگر بیند که ابر از سر وی گذشت ، او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد ، صحبت افتد  و مرادش از وی حاصل شود . اگر بیند ابر بر سر وی سایه کرد ، در آن سال خیر و نعمت  بسیار یابد.

ابرو

دیدن ابروها در خواب دین بود . اگر ابروهایش کامل بود و نقصانی نداشت دلیل که زینت وی تمام و کمال بود. اگر  بیند ابرو نداشت یا موی ابرویش ریخته بود ، دلیل که آهنگ چیزی کند و از آن چیز  وی را بدنامی حاصل گردد. اگر ابرهایش در خواب سفید گشته بود ، علم وی زیاد ولیکن مالش نقصان یابد.

ابریشم

ابریشم در خواب منفعت است . اگر زرد باشد دلیل بیماری است . اگر بیند ابریشم او ضایع شد ، دلیل که زیان به او رسد . اگر ابریشم سفید بیند ، دلیل منفعت است . دیدن جامه ابریشم در خواب ، برای زنان نیکو و برای مردان کراهت است.

ابلیس

دیدن ابلیس در خواب ، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ زن و زن فریبنده و بی شرم . که همه را بدی می آموزد و شر و فساد و اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود ، وی را خیر و صلاح میل بود . اگر بیند ابلیس دست وی را می گرفت و به جایی می برد دلیل که به گناه بزرگ مبتلا گردد و از گناه باز نایستد.

ادرار

اگر کسی بیند که ادرار می کند در جایی که موضع آن نباشد ، اگر صاحب خواب غمگین و وامدار باشد ، از غم فرج یابد و وامش گذارده شود . اگر توانگر بیند ، مالش به اندازه ادرار نقصان یابد. بعضی معبران گویند : ادرار ، مال حرام بود .حضرت امام صادق (ع) گوید : ادرار در خواب ، به موقع خویش ، مرد را توانگری رسد،  اگر درویش باشد و بند را آزادی باشد و بیمار را شفا بود زندانی را آزادی  و مسفر را باز آمدن ، عمل را معزولی و خلیفه را مرگ و قاضی را عزل و بازرگان را زیان تجارت.

اره

اگر کسی در خواب بیند با اره درختی را می برید ، از صحبت مردی که به آن درخت تعلق دارد مفارقت جوید و او را بیازارد . اگر بیند فرزند یا برادر و خواهر خویش را با اره به دو پاره کرد ، وی را فرزند دیگر بیاببد و یا برادر و خواهر. اگر دید کسی به وی اره داد و یا اره گرفت و یا خرید ، دلیل که اگر پسر دارد ، پسر دیگری آید. اگر دختر دارد ، وی را دختر دیگری آید .

اژدها

اژدها در خواب دشمن بزرگ و قوی بود. اگر اژدها را کشت و خورد ، بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند. اگر دید اژدها وی را خورد ، دلیل که از بیم دشمن هلاک شود. اگر برپشت اژدها نشسته بود و ازدها مطیع وی بود ، دشمن بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود.

اسب

اسب تازی در خواب دلیل بزرگی و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و اسب به فرمان وی بود ، دلیل که عزت و بزرگی یابد . اگر دید اسبی گرفته و یا کسی به وی داده و بر آن نشست ، دلیل که شرف و بزرگی یابد . محمد بن سیرین گوید : اگر بیند بر اسب برهنه نشسته ، دچار مصیبت و معصیت می گردد. و اگر اسب پر داشت و بر هوا می پرید ، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا. کرمانی گوید: اگر دید بر اسب سیاه نشسته ، دلیل که کاری کند که وی را مهتری حاصل گردد. اگر اسب زرد سوار بود ، اندکی بیمار شود . جابر گوید : اگر بیند اسب مادیان فرا گرفت ، یا شخصی بدو داد و بر وی نشست  ، دلیل که زن خواهد و بر وی مبارک بود. اگز مادیان سیاه بود ، زن شریف و نامدار نباشد. اگر سبز بود ، زن دیندار و پرهیزگار باشد . حضرت امام صادق (ع) گید: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود : ۱- عز ۲- مرتبت ۳- فرمانروائی ۴- بزرگی ۵- خیر و برکت

استخوان

استخوان در خواب مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند استخوانی گرفت که بر آن گوشت بود ، به قدر گوشت ، خیر و مال یابد و اگر گوشت نداشت ، دلیل که خیر اندکی بیند.

استغفار

اگر بیند در خواب استغفار می کرد ، ایزد بر وی مال و فرزندانی ارزانی دارد. امام صادق (ع) می فرماید : استغفار کردن در خواب بر چهار وجه است : ۱- مال ۲- فرزند ۳- آمرزش از حق تعالی ۴- توبه کردن

اسفناج

دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن آن ، دلیل بر مضرت و نقصان مال  و اما اگر بیند همراه گوشت و روغن پخته باشد و خورد ، به قدر آن منفعت یابد.

اشک

اگر دید اشک سرد از چشم او می آمد ، دلیل شادی و خرمی باشد اگر بیند اشک بارید ، غمگین و دردمند شود . اگر بی گریه اشک به وی  بود دلیل که به وی طعنه زنند. امام صادق (ع) فرماید : دیدن اشک به چشم در خواب بر سه وجه است : ۱- شادی و خرمی ۲- غم واندوه ۳- نعمت

افتادن

اگر کسی در خواب دید که می افتد ، دلیل تشویش وی در جنگ و خصومت بود. اگر بیند از جای بلندی به زیر افتاد ( از کوه ، با م و یا دیوار ) ، آرزوی وی حاصل نشود. اگر بیند از کوهی به پایین افتاد و زخمی شد و از زخم وی خون روان شد ، به قدر آن زخم به وی زیان رسد.

انار

اصل انار به خواب مال است لیکن اگر به وقت خود بود و اگر به وقت نباشد تعبیرش بد است. اگر بیند انار از درخت برید و خورد ، از زنی صاحب جمال منفعت یابد. اگر انارشیرین بود ، مال جمع کردن استبعضی معبران گویند یک انار شیرین در خواب خوردن معادل هزار درهم است . انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش است یاشیرین همان تعبیر انارشیرین را دارد. امام صادفق (ع) می فرماید : دیدن انار در خواب بر سه وجه است : ۱- مال جمع کردن ۲- زن پارسا ۳-شهر آبادا، لیکن انار ترش غم است.

انجیر

خوردن انجیر چه در وقت آن چه بی وقت بد است . اگر بیند انجیر می خورد یا کسی به وی می دهد ، دلیل که به وی غم و اندوه رسد و کاری کند که از آن پشیمان شود. کرمانی گوید : انجیر زرد در خواب بیماری ، انجیر سیاه ، دلیل غم واندوه و انجیر سبز چون به وقت خود و شیرین باشد زیانی ندارد.

انداختن

اگر کسی بیند که کسی را بینداخت ، بر دشمن چیره شود و اگر بیند کسی وی را بینداخت ، دلیل که دشمن بر وی چیره شود.

اندام ها

اگر دید اندامهایش افزون بود ، خویشان و اقوام وی زیاد شوند. اگر دید اندامهای وی بریده شدند ، به سفر رود و خویشان وی پراکنده شوند . اگر بیند اندام از تن وی جدا بود ، کسی از مال وی به زور چیزی بستاند. اگر اندامها با او سخن می گفتند ، در میان خلق رسوا شود.

انگشتان

محمد بن سیرین می گوید :  پنج انگشت دست راست در تأویل ، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود. اگر انگشت دست راست نداشت ، فرزند یا برادرش بمیرد یا به وی مصیبت رسد.  اگر بیند انگشت کوچک خود را برید ، دلیل که فرزند زاده وی بمیرد.اگر بیند انگشتان بر هم گذاشته ، دلیل که سد درست شود .اگر دید انگشتان خود را مشت کرد ، کار ها بر وی و خانواده وی بسته شود .کرمانی گوید : انگشتان پا ، زینت و آرایش است . اگر اگر آنها را درشت و قوی دید ، کار بزرگی یابد . اگر بیند انگشت پای وی را گزندی رسید و نتوانست راه رود ، دلیل که وی رابه سبب رفتن مال غمی سخت رسد . اگر انگشتان دست و پای کسر بیند ، دلیل که کار وی واژگون شود. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه است : ۱- فرزند ۲- برادر و برادرزادگان ۳- خادمان ۴- یاران ۵- قوت ۶-پنج نماز . اگر بیند انگشتانش بیافتاد و یا بریده شد ، از آنچه گفتیم وی را مفارقت  افتد. اگر انگشت وی بشکست ، یکی از اهل بیت وی بمیرد.

انگور

خوردن انگور سیاه به وقت خود در خواب ، غم و اندوه باشد و بی وقت ، ترس و بیم بود . معبران گفته اند به عدد هر انگورکه خورده زخم چوب و یا تازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت آن نعمت و خیر دنیا بیش از آنکه امید دارد، باشد و به غیر وقت آن دلیل بر مال و حرف است . انگور سرخ هم همین تعبیر را دارد. هر انگوری که پوست آن روشن بود ، دلیل بر مال حلال است و اگر پوستش سخت بود، دلیل مالی که با دشواری بدست آید.مرتبط با : تعبیر خواب
نویسنده : فاطمه کمالی
تاریخ : دوشنبه 27 آبان 1392
زمان : 11:07 ق.ظ
تعبیر خواب: حرف ب
نظرات |

باد

اگر کسی بیند که بادسختی می وزید، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود ، اگر بیند باد شدی بود ودرختان را می کند ، اهل آن دیار را بلا و مصیبت رسد. باد معتدل دیدن دلیل بر تندرستی بود و کسب کار نیکوی مردم. اگر بیند با باد از جایی به جای دیگر می رفت ، دلیل که به سفری دور رود و در آن سفر جاه و بزرگی یابد. اگر بیند با بادی سخت به سوی آسمان رفت ، اجلش نزدیک است . باد سموم در خواب ، دلیل بیماری های سرد و بادمعتدلسرد در خواب ، دلیل بر بیماریهای شوریده است.

بادام

دیدن بادام در خواب نعمت و روزی است که با دشمنی بدست می آید . اگر بیند بادام فرا گرفت ، به قدرآن وی را روزی و نعمت است و دشوار بدست آید. معبران گویند : تأویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر است . کرمانی گوید: اگر بادام با پوست داشت و یا کسی به وی داده بود ، دلیل که از مردی بخیل چیزی یابد البته به سختی . جابرمغربی گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و مال است ولی اگربادام با پوست بیند دلیل که بدست آوردن مال با سختی همراه است.

باد رها کردن

اگر کسی بیند در میان جمع باد رها می کرد ، چنانچه مردمان آواز آن را بشنیدند ، دلیل که سخن زشتی گوید که مردم بر وی افسوس کنند و به سبب آن در میان مردم رسوا شود. اگر بیند که آواز داشت ولی بوی ناخوش نداشت دلیل که از کاری بی فایده جداشود و خیرش در آن باشد. امام صادق (ع) می فرماید : باد رها کردن در خواب چهار وجه دارد: ۱- سخن درشت ۲- تشنیع ۳- کاری به ملامت ۴- رسوایی

بادمجان

بادمجان خوردن در خواب اگر به وقت آن باشد یا نباشد ، پخته یا خام باشد ، دلیل بر غم و اندوه بود به قدر آنکه خورده. کرمانی گوید اگر بیند بادمجان بسیار داشت ولی همه را بخشید یا فروخت ، دلیل که از غم و اندوه رسته شود.

باران

باران در خواب رحمت وبرکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا رسد. خواب دیدن باران در وقت خود بسیار نیکوتر است . اگر برجایی باران سختی بارید و بر دگر نقاط  نبارید دلیل بر رنج و سختی مردمان آن دیار باشد. اگر بیند باران آهسته می بارید دلیل بر خیر و منفعت مردم آن دیار باشد.اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود ، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد . اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود ، دلیل که به قدر آن رنج و بیماری کشد. امام صادق (ع) فرماید: دیدن باران در خواب بر دوازده وجه است : ۱- رحمت ۲- برکت ۳- فریاد خواستن ۴- رنج و بیماری ۵- بلا ۶- کارزار ۷- خون ریختن ۸- فتنه ۹- قحطی ۱۰- امان یافتن ۱۱- کفر۱۲- دروغ

بارانی

اگر کسی دید بارانی به تن دارد و در خدمت بزرگی بود  ، دلیل که نام نیک او  ، مدح وثنای او پیش مردمان فاش شود . اگر بارانی را به عنوان جامه پوشیده بود ، دلیل است که او را فائده دیدن دین و دنیا حاصل شود . کرمانی گوید بارانی زرد دلیل رنج و بیماری است و بارانی پشمی یا کتانی و یا پنبه ای که سبز بود ، دلیل نیکویی باشد . بارانی تیره دلیل بر گناه و معصیت و بارانی سفید دلیل بر خیر و منفعت از جائی است.

بار کشیدن

اگر بیند بر پشت بار سبک داشت ، به قدر و جنس آن بار به وی منفعت رسد. اگر به پشت بار سنگینی داشت ، دلیل که گناه بسیار کند.

باز ( پرنده شکاری )

اگر بیند بازی بگرفت که مطیع وی بود ( بر روی دست او نشست ) ، دلیل بزرگی قدر و افزونی جاه منزل است. اگر باز سفید باشد از پادشاه قدر و منزلت یابد. اگر باز از دست وی افتاد و مرد ، به درویشی و بیچارگی افتد.

بازو

بازو در خواب برادر باشد و یا فرزند یا دوست معتمد. اگر بازوی وی قوی باشد ، دلیل که از ایشان به وی منفعت و قوت رسد. اگر خلاف این باشد هیچ فایده از ایشان به وی نرسد. اگر بیند بازوی وی افتاد ، برادر و یا دوست وی از دنیا برود و یا از وی جدا شود.

بازوبند

اگر بیند بازوبند زرین در بازو داشت ، از برادران یا از کسی دیگر به وی غم و کراهت رسد . اگر بازوبند او سیمین ( نقره ) بود ، دلیل که دختر خود یا دختر خواهر خود را شوهر دهد . اگر این خواب را زنی بیند ، او را مال و نعمت و آرایش بود. اگر بازوبند آهنین داشت ، از برادر قوت و یاری به او رسد .

باغ

دیدن باغ در خواب زن بود . اگر بیند باغ را آب می داد دلیل که با زن خویش مجامعت کند. اگر دید در خواب گل و ریحان می کاشت ، فرزند صالح آورد . اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و  بالا کشیده بود و بوی آن به دماغ وی رسید ، فرزندی دلیر و دانا و خرمند آورد. اگر بیند در باغی آباد بود و از میوه درختان می خورد ، زنی توانگر بگیرد و از وی مال و نعمت حاصل شود. اگر بیند در فصل خزان در باغی مجهول بود و برگ  درختان  می ریخت ، غم و اندوه به وی رسد. کرمانی گوید : باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال. اگر بیند از باغ میوه جمع می کرد ، قدر آن منفعت به وی رسد . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن باغ در خواب بر هفت وجه است : ۱- زن خوب ۲- فزرند نیکو ۳- عیش و نوش۴- مال ۵-بلندی ۶- شادی ۷- کنیزک.

بافتن جامه

بافتن جامه ها در خواب سفر است و بافنده مسافر است . اگر بیند جامه یا چیزی می بفت ، دلیل که به سفر رود.اگر بیند جامه بافته بردی ، دلیل که آن کار با خصومت برطرف شود. جابرمغربی گوید : اگر بیند بافندگی می کرد ، دلیل که او را با مردم خصومت ( دشمنی ) افتد و حالش نیکو شود اما از مردم وی را سرزنش  و ملامت رسد .

باقلا

دیدن باقلا در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن ، اگر پخته باشد یا خام ، دلیل بر غم کند . اگر بیند نخورد، غم و اندوه کمتر است .

با لا رفتن

اگر بیند بر بالای کوهی نشسته بود یا بربام و یا بر بلندی و مانند اینها بالا رفت، دلیل است که آنچه جوید بیابد و حاجتش روا شود. اگر با دشواری بالا رفت ، آنچه خواهد با رنج بدست می آورد. اگر از نردبان بالا می رفت ، در دین شرف و منزلت یابد به خصوص اگر نردبان گلی بود.  اگر بیند بر آسمان بالا می رفت و بر نگشت ، اجلش نزدیک است . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن بالا شدن بر پنج وجه است : ۱- روائی حاجت ۲- زن خواستن ۳- قرب و بزرگی ۴- مراد یافتن ۵- بالا رفتن کار

بالش

بالش در خواب خادم است . اگر بالشی نو گرفت و یا شخصی به وی داد که به رنگ سبز بود ، خدمتکاری مصلح نصیب وی شود. اگر بالش کهنه و چروک بود ، تأویلش خلاف این است . کرمانی گوید : اگر کسی بیند بالش از خانه وی دزدیدند ، شخصی از پی زن وی است تا او را بفریبد.

بام

گر بیند بر بام خانه مجهول بود ، زنی گیرد به قدر بلندی بام با قدر و رفعت . اگر بام آن خانه معروف بود ، شرف و بزرگی یابد . اگر از بام افتاد ، از جاه و منزلت بیافتد.

ببر

دیدن ببر در خواب دشمن قوی و دلیر لیکن کریم و مهربان است . اگر با ببر در نبرد بود و او قهر کرد ، بر دشمن چیره شود . اگر ببر از او ترسان بود و می گریخت ، از دشمن ایمن شود.

بت

اگربیند بت می پرستید به راه باطن رود . اگر بت از سیم بود ، بهر هوای نفس به زنی که با وی میل دارد، تقرب کند . اگر بت از زر بود ، میلش به کار مکره و جمع کردن مال است . اگر بت در خانه بیند ، از عقل و دانش خود فرو ماند .

بخشش کردن

اگر بیند مال خود را به کار خیر می بخشید ، فرزند خود را زن دهد یا کسی از خویشان خویش را زن دهد  و مال خود بر ایشان قسمت کند . اگر بیند مال کسی را با رضایت وی بخشش می کرد ، خیر و شر آن به صاحب مال باز می گردد.

برف

دیدن برف در خواب ، غم و اندوه است و عذاب مگر اندکی دیده باشد . اگر در زمستان برف بیند  و یا جایی که همیشه برف است ، اهل آنجا را غم و اندوه رسد . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن برف در خواب بر شش وجه است : ۱- روزی ۲- زندگانی ۳- مال بسیار و ارزانی نرخها ۴- لشگر بسیار ۵- بیماری ۶- غم و اندوه . اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد ، دلیل که مال حلال بسیار جمع کند . اگر در زمستان جمع می کرد ، عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد .  کرمانی گوید : برف به خواب  دیدن در مناطق سردسیر ، دلیل بر خیر و نیکی و در مناطق گرمسیر دلیل بر غم و اندوه و قحطی است .

برگ

در خواب دیدن برگ بر درخت خلق و خوی بیننده خواب بود . اگر بیند برگ سبز از درخت چید و یا کسی به وی داد ، دلیل که وی را خلق و خوی خوش است . کرمانی گوید : اگر کسی بیند از درخت برگ تازه چید ، به قدر آن وی را مال حاصل گردد. جابر مغربی گوید: برگ درختان میوه شیرین ، دلیل خلق نیکو  و برگ درختان ترش دلیل خلق بد است . درختانی که بار نیاورند ، دلیل بر درم و دینار است .

برنج

دیدن برنج در خواب مالی است که به رنج حاصل شود . کرمانی گوید : اگر دید برنج پخته می خورد ، حاجت وی روا شود و خیر و نیکی بدو رسد . اگر برنج با گوشت پخته می خورد ، دلیل بهتر و نیکوتر باشد . امام صادق (ع) می فرماید: دیدن برنج در خواب بر سه وجه است : ۱- مال ۲- حاجت ۳- خیر و منفعت.

بره

دیدن بره در خواب فرزند است . اگر بره را فرا گرفت یا کسی به وی داد ، فرزندی آورد . اگر بره را کشت ، فرزند وی بمیرد . اگر بیند گوشت بره را خورد ، به سبب فرزند او را غم و اندوه رسد . کرمانی گوید : دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی  و یا کوچکی آن . اگر بیند بره داشت وی را مال و غنیمت حاصل گردد.

برهنگی

اگر در خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد ، حج طلب کند . اگر بیننده خواب فردی گناهکار بود ، گناهانش عفو شود. کرمانی گوید : اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود ، دلیل بر غم و اندوه است . امام صادق (ع) می فرماید : برهنگی در خواب ، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است .

بریان

بریان در خواب فراخی طلب روزی است و گوشت پخته بهتر از گوشت خام است . اگر کسی بیند بریان از گوشت گوسفند می خورد ، به قدر آن ، مال با رنج و سختی بدست آورد .  اگر بریان از گوشت گاو می خورد ، از ترس و بیم ایمن شود . خوردن بره پخته در خواب ، دلیل آمدن پسری است . اگر بیند مرغ بریان می خورد ، مالی از جهت زنی به مکر و حیله بدست آورد . اگر بیند ماهی بریان می خورد ، به سفر رود و به مردی بزرگ بپیوندد.

بز

بز در خواب مردی بود بزرگ و ماده بز زنی بزرگ  بود . اگر دید بز مجهولی را کشت بر بزرگی ظفر یابد . اگر بیند از گوشت بز می خورد ، دلیل که مال خورد . اگر دید سوار بر بز بود ، با مردی بزرگ مکر و حیله کند و به هر حال که خواهد او را گرداند . اگر از پشت بز بیفتاد ، مردی وی را از جاه و حرمت بیفکند . اگر ماده بزی داشت ، زنی بخواهد . اگر از ماده بز شیر دوشید ، از زنی مال بدست آورد .

بستر

بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد . اگر خویشتن را به سه یا چهار بستر دید ، به شماره هر بستر زنی خواهد .اگر بیند بستر را از خانه بیرون انداخت ، زن خویش را طلاق دهد  حضرت دانیال (ع) گوید : اگر بستر خود را سبز بیند ، زنی دیندار و پارسا گیرد . اگر سرخ بود ، زن بدخو و ناسازگار باشد .

بغل

بغل دیدن به خواب دلیل بر ملامت و زشتی است . موی بغل ، دلیل بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن است . کرمانی گوید : اگر بینداز بغل وی بوی ناخوش بیرون آید دلیل بر مال حرام است . اگر کسی بیند دستها در زیر بغل داشت ، یافتن مراد و قهر دشمن است . اگر بیند از بغل وی عرق روان بود ، به قدر آن از مال وی کاسته شود .

بلبل

بلبل در خواب فرزند کوچک و غلام است . آواز آن ، کلام خوش و سخن لطیف است .

بلور

بلور در خواب زنی بی اصل است . اگر بیند بلور داشت یا کسی به وی داد ، زنی بی اصل به زنی خواهد . اگر بیند بلور بسیار داشت ، او را به سبب زنان مال بسیار حاصل شود .اگر بیند بلور می فروخت ، دلالگی زنان بی اصل کند .

بلوط

دیدن بلوط در خواب روزی حلال است  به قدر آنکه خورده بود. حضرت امام صادق (ع) می فرماید : دیدن بلوط بر سه وجه است : ۱- روزی حلال ۲- منفعت ۳- معیشت نیکو

بنفشه

دیدن بنفشه در خواب به وقت آن دلیل که از زن یا کنیزی چیزی به وی رسد  یا او را فرزندی آید. اگر دید بنفشه می چیند ، غم و اندوه خورد . اگر زنی دید بنفشه می چیند و به شوهر خویش داد ، دلیل که شوهر او را طلاق دهد . اگر کسی به وی دسته بنفشه داد ، میان آنان مفارقت افتد .

بوزینه

بوزینه در خواب دشمنی فریبنده و ملعون است . اگر دید بر بوزینه نشست  و آن بوزینه مطیع بود ، بر دشمن غالب شود . اگر دید با وی نبرد می کرد  و بر وی چیره شد ، بیمار شود و شفا نیابد . اگر دید بوزینه را کشت دشمن را قهر کند. اگر دید بوزینه به خانه آورد ، وی را جادو کنند . اگر دید بوزینه با وی سخن گفت ، زنی با وی زبان درازی کند.

بوسه دادن

اگر بیند کسی را بوسه داد ، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است .اگر بیند کس مجهولی را بوسه داد ، از جایی که انتظار ندارد خیر و منفعت بیند . اگر بیند مردی را به شهوت بوسه داد ، بهره مرده خیرات کند . اگر بیند مرده را می بوسید ، از مال یا علم مرده به وی چیزی رسد .  اگر بیند کسی وی را می بوسید ، دلیل که طالب و خواستگار وی است .

بو

اگر دید بوی خوش شنید ، او را نکوهش کنند . اگر در خواب بوی خوش بسیار شنید ، دلیل  است بر مرگ وی .  کرمانی گوید : اگر دید وی را خوشبوی کردند ، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند و اگر خلاف این باشد ، او را پیش مردم نکوهش کنند و نام وی به زشتی منتشر کردد.

به

بعضی گویند ، اگر در خواب به دید مهتری و بزرگی یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثنای نیکو شنود . و بعضی گویند بیماری است  وبعضی گویند فرزند باشد . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و سبز باشد دلیل بر فرزند است چون در وقت خود نباشد و زرد باشد بیماری است .

بهشت

دیدن بهشت در خواب دلیل بر خرمی و مژده از خدای تعالی است . اگر بیند از میوه های بهشت خورد یا کسی به وی داد ، به قدر آن میوه ، علم و دانش بیاموزد و سیرت دین بداند لیکن سود ندارد . اگر دید در بهشت مقیم گردید لیکن وی را نگذاشتند ، دلیل که در دنیا به فساد و عصیان  است . اگر دید در بهشت بر وی بسته شد ، دلیل که پدر و مادر از وی ناخشنود باشند . اگر دید فرشتگان دست وی بگرفتند که در بهشت برند و زیر درخت طوبی بنشست ، مراد دو جهان یابد. اگر بیند از آب کوثر خورد ، بر دشمن ظفر یابد . امام صادق (ع) می فرماید : دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است : ۱- علم ۲- زهد ۳- منت ۴- شادی ۵- بشارت ۶- ایمنی ۷- خیر و برکت ۸- نعمت ۹- سعادت . اگر در خواب دید در بهشت است مراد دو جهان یابد و بدست او خیرات بسیار انجام گیرد .

بیابان

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن . اگر بیند در خیابان تنها بود ، دلیل که از کسب خود مال فراوان یابد . اگر با گروهی در بیابان  بود ، دلیل که مال و نعمت فراوان از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود .محمد بن سیرین گوید : اگر کسی از بیابان بیرون آید ، از غم و اندوه رسته شود .  اگر بیند در بیابان بود ،غمگین و مستمند گردد .

بیل

بیل در خواب خادمی است که کارها کند . کرمانی گوید : بیل در خواب کاری است  که با رنج و عذاب حاصل شود .

بیماری

اگر در خواب بیند که بیمار است ، دین وی به فساد است  و گفتار او با مردم به نفاق است . بعضی گویند در آن سال بمیرد . کرمانی گوید اگر بیند بیمار و برهنه است دلیل که زود بمیرد . بعضی گویند : بیماری در خواب دلیل بر فسق و فجور است . امام صادق (ع) می فرماید : اگر کسی بیند که بیمار است و می نالید ، از غم ایمن شود . اگر از بیماری قانع و راضی بود ، تأویلش به نیکی و صحت است .

بینی

بینی در خواب دلیل بر جاه و منزلت است . اگر بیند بینی وی کوتاه شده ، دلیل است بر نقصان قدر و منزلت آن . اگربیند که بینی وی افتاده است ، از جاه و منزلت بیفتد. اگر بیند سوراخ بینی وی گشاد شد ، روزی بر وی فراخ شود  و اگر تنگ بود ، معیشت بر وی تنگ شود . جابر گوید : اگر کسی در خواب دید از بینی وی خون می آمد ، دلیل که مال بسیار یابد . اگر بیند که سر بینی وی بریده بود ، فرزند خویش را ختنه کند . اگر بیند بینی خود را شست ، مردی زن او را بفریبد.

بیهوشی

حضرت امام صادق می فرماید : بیهوشی در خواب بر دو وجه است : ۱- دشواری کارها ۲- تحیر و سرگشتکی و فروماندگی و بیچار گیمرتبط با : تعبیر خواب
نویسنده : فاطمه کمالی
تاریخ : دوشنبه 27 آبان 1392
زمان : 11:06 ق.ظ
زمان دیدن خواب و تعبیر آن
نظرات |  ساعت ۶-۱۰ شب :

رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت ۱۰ شب تا ۲ صبح:

در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا ۵۰ سال تعبیر می شود.

ساعت ۲ صبح تا ۵/۴ صبح:

در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت ۵/۴ صبح در سپیده دم:

از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت ۵/۴تا ۶ صبح پس از سپیده دم:

از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت ۶ صبح:

در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ روز و در هنگام اذان ظهر :

تا یکی ۲ روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب روز های ماه شمسی:

 در روایت ازسلمان فارسی (ره):

روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیر ش ظاهر می شود.

روز ۱۱ ام ماه شمسی : بعد از ۲۰ روز.

روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود.

در روز ۱۴ ام ماه: بعد از ۲۶ روز.

در روز ۱۵ ام ماه : بعد از ۳ روز.

در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه شمسی ، تعبیر ش در همان روز پیدا می شود.

خواب خوب و بد در ماه های قمری:

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول: خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.مرتبط با : تعبیر خواب
نویسنده : فاطمه کمالی
تاریخ : دوشنبه 27 آبان 1392
زمان : 11:03 ق.ظ


 

شارژ ایرانسل

فال حافظ